Termes i condicions legals

Les presents Condicions Generals d’Ús, Política de Privacitat i Venda (en endavant, les “Condicions Generals”) regulen l’ús del lloc web www.exclusivesballeste.com (en endavant, el lloc web) que Exclusives Ballesté (des d’ara “EXCLUSIVESBALLESTE), posa a disposició de les persones que accedeixin a la seva pàgina web amb la finalitat de proporcionar informació sobre productes i serveis, propis i / o de tercers col·laboradors, i facilitar-los l’accés als mateixos, així com la contractació de serveis i béns per mitjà de la mateixa (tot això denominat conjuntament els “Serveis”).

EXCLUSIVESBALLESTE, amb domicili social en Carrer Gran s / n Partida de Llívia (LLEIDA), és una societat de responsabilitat limitada espanyola titular del present Lloc Web la utilització es regula mitjançant aquest document, amb NIF nombre 78.049.576-L i inscrita en el Registre Mercantil de Lleida al Tom 890, Full l-17296, Foli 21. Per contactar amb EXCLUSIVESBALLESTE, pot utilitzar l’adreça de correu postal dalt indicada, així com l’adreça de correu electrònica info@exclusivesballeste.com i telèfon 973.237.951.
Per la pròpia naturalesa del lloc web, així com del seu contingut i finalitat, la pràctica totalitat de la navegació que es pot dur a terme pel mateix ha de fer-se gaudint de la condició de Client, la qual s’adquireix segons els procediments recollits en la mateixa. Per tant, l’esmentada condició de Client suposa l’adhesió a les condicions generals en la versió publicada en el moment en què s’accedeixi al lloc web. EXCLUSIVESBALLESTE es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del lloc web, així com les presents Condicions Generals. Per això, EXCLUSIVESBALLESTE recomana al Client llegir atentament cada vegada que accedeixi al Lloc Web.

En qualsevol cas, hi ha pàgines del lloc web accessibles al públic en general, respecte a les quals EXCLUSIVESBALLESTE també desitja complir les seves obligacions legals, així com regular l’ús de les mateixes. En aquest sentit, els usuaris que accedeixin a aquestes parts del lloc web accepten quedar sotmesos, pel fet d’accedir a les citades pàgines, pels termes i condicions recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura que això els pugui ser d’aplicació.

Finalment, per la naturalesa pròpia d’aquest lloc web, és possible que es modifiquin o s’incloguin canvis en el contingut de les presents Condicions Generals. Per això, el Client, així com altres usuaris que no gaudeixin d’aquesta condició, queden obligats a accedir a les present condicions generals cada vegada que accedeixin al lloc web, assumint que els són aplicables les condicions corresponents que es trobin vigents en el moment del seu accés.

ACCÉS I SEGURETAT

L’accés als Serveis requereix el registre previ dels usuaris, un cop acceptin les condicions generals, passant a ser considerats com Clients.

L’identificador del Client estarà compost per la seva adreça de correu electrònic i una contrasenya. Per a l’accés al compte propi del Client, serà necessari la inclusió d’aquest identificador, així com d’una contrasenya que tindrà com a mínim 4 caràcters.

L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, el Client es compromet a fer un ús diligent ia mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

En el cas que el Client conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de modificar la mateixa de forma immediata, en la manera en què es recull en el Lloc Web.
UTILITZACIÓ CORRECTA DELS SERVEIS

El Client s’obliga a usar els Serveis de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, es compromet a no:

utilitzar els Serveis de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic;
reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Serveis, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
realitzar qualsevol acte que pugui ser considerat com una vulneració de drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a EXCLUSIVESBALLESTE o a tercers;
emprar els Serveis i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc Web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació;

El Client respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que EXCLUSIVESBALLESTE pugui patir, amb ocasió o com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions anteriorment exposades així com qualsevol altra no inclosa en aquestes condicions generals i / o les imposades per la Llei en relació amb la utilització del Lloc Web.

EXCLUSIVESBALLESTE vetllarà en tot moment pel respecte de l’ordenament jurídic vigent, i estarà legitimada per interrompre, a la seva discreció, el Servei o excloure al Client del lloc web en cas de presumpta comissió, completa o incompleta, d’algun dels delictes o faltes tipificats pel Codi Penal vigent, o en cas d’observar qualsevol conducta que a judici de EXCLUSIVESBALLESTE resulti contraria a les Condicions Generals, les Condicions Generals de Contractació que operen per aquest lloc web, la Llei, les normes establertes per EXCLUSIVESBALLESTE o els seus col·laboradors o puguin pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i / o prestigi de EXCLUSIVESBALLESTE o els seus col·laboradors.

DRETS DE PROPIETAT

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i software, són de l’exclusiva propietat d’EXCLUSIVESBALLESTE o de tercers, els drets sobre això ostenta legítimament EXCLUSIVESBALLESTE , estant per tant protegits per la legislació nacional i internacional.

Queda estrictament prohibit la utilització de tots els elements objecte de propietat industrial i intel·lectual amb fins comercials així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació.

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

Aquells clients que enviem al Lloc Web observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, en els casos en què per la naturalesa dels Serveis això sigui possible, s’entén que autoritzen a EXCLUSIVESBALLESTE per a la reproducció , distribució, comunicació pública, transformació, i l’exercici de qualsevol altre dret d’explotació, de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment i sense limitació territorial. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït.

Les reclamacions que poguessin interposar-se pels clients en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualsevol dels Serveis d’aquest lloc web s’hauran de dirigir a la següent adreça de correu electrònic: info@exclusivesballeste.com.
EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

Amb independència del que estableix les condicions generals de contractació relatives a la contractació de béns recollides en el present lloc web, EXCLUSIVESBALLESTE no es fa responsable de la veracitat, exactitud i qualitat d’aquest lloc web, els seus serveis, informació i materials. Aquests serveis, informació i materials es presenten “tal qual” i són accessibles sense garanties de cap classe.

EXCLUSIVESBALLESTE es reserva el dret a interrompre l’accés al lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Serveis que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control , de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa justificada.

En conseqüència, EXCLUSIVESBALLESTE no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu Lloc Web ni dels Serveis, per la qual cosa la utilització dels mateixos per part del Client es porta a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, puguin exigir responsabilitats a EXCLUSIVESBALLESTE en aquest sentit.

EXCLUSIVESBALLESTE no serà responsable en cas que existeixin interrupcions dels Serveis, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de EXCLUSIVESBALLESTE, i / o deguda a una actuació dolosa o culposa del Client i / o tingui per origen causes de cas fortuït o força Major. Sense perjudici del que estableix l’article 1105 del Codi Civil, s’entendran inclosos en el concepte de Força Major, a més, i als efectes de les presents Condicions Generals, tots aquells esdeveniments succeïts fora del control de EXCLUSIVESBALLESTE, com ara: fallada de tercers , operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc i l’atac de hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que EXCLUSIVESBALLESTE hagi adoptat les mesures de seguretat raonables d’acord amb l’estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa, v no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i / o per lucre cessant

EXCLUSIVESBALLESTE exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels Serveis transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o rebuts, obtinguts o als que s’hagi accedit a través del Lloc Web així com pels Serveis prestats o oferts per terceres persones o entitats. EXCLUSIVESBALLESTE tractarà en la mesura del possible d’actualitzar i rectificar aquella informació allotjada en la seva pàgina web que no compleixi amb les mínimes garanties de veracitat. No obstant això quedarà exonerada de responsabilitat per la seva no actualització o rectificació així com pels continguts i informacions abocats a la mateixa. En aquest sentit, v no té obligació de controlar i no controla els continguts transmesos, difosos o posats a disposició de tercers pels clients o col·laboradors, llevat dels supòsits en què així ho exigeixi la legislació vigent o quan sigui requerit per una autoritat judicial o administrativa competent.

De la mateixa manera, EXCLUSIVESBALLESTE exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure a la presència de virus o a la presència d’altres elements lesius en els continguts que puguin produir alteració en els sistemes informàtics així com en els documents o sistemes emmagatzemats en els mateixos.

EXCLUSIVESBALLESTE no es fa responsable per la utilització que el Client realitzi dels Serveis del Lloc Web ni de les seves contrasenyes, així com de qualsevol altre material del mateix, infringint els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers.

El Client s’obliga a mantenir indemne a EXCLUSIVESBALLESTE, per qualsevol dany, perjudici, sanció, despesa (incloent, sense limitació, honoraris d’advocats) o responsabilitat civil, administrativa o de qualsevol altra índole, que pogués patir EXCLUSIVESBALLESTE que guardi relació amb l’incompliment o compliment parcial o defectuós per la seva part del que estableixen aquestes condicions generals o en la legislació aplicable, i, en especial, en relació amb les seves obligacions relatives a protecció de dades de caràcter personal recollides en les presents condicions o establertes a la LOPD i normativa de desenvolupament.

ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

EXCLUSIVESBALLESTE no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis soferts per l’accés a Serveis de tercers a través de connexions, vincles o links dels llocs enllaçats ni sobre l’exactitud o fiabilitat dels mateixos. La funció dels enllaços que apareixen en EXCLUSIVESBALLESTE és exclusivament la d’informar al Client sobre l’existència d’altres fonts d’informació a Internet, on podrà ampliar les Serveis oferts pel Portal. EXCLUSIVESBALLESTE no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços o de les conseqüències que es derivin de l’accés pels clients als mateixos. Els Serveis de tercers són proporcionats per aquests, per la qual cosa EXCLUSIVESBALLESTE no pot controlar i no controla la licitud dels Serveis ni la seva qualitat. En conseqüència, el Client ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació i serveis existents en els continguts de tercers.
Llei aplicable i jurisdicció

Per totes les qüestions interpretatives o litigioses que poguessin plantejar-se serà d’aplicació la legislació espanyola i en cas de controvèrsia, ambdues parts acorden sotmetre, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.

Política de Venda
Preus

Els preus dels productes llistats en el nostre lloc web es troben en euros. EXCLUSIVESBALLESTE es reserva el dret de canviar a la seva sola discreció i sense previ avís els preus llistats al seu lloc web.

EXCLUSIVESBALLESTE respectarà el preu de l’article al dia en què es va efectuar el pagament total de la seva ordre de compra, per això li recomanem realitzar el seu pagament el mateix dia que el seu ordre de compra. PERÒ, ES FARÀ UNA EXCEPCION EN EL CAS QUE ALGUN PREU DELS PRODUCTES DE LA SEVA ORDRE DE COMPRA AQUEST MAL CALCULAT PEL NOSTRE SISTEMA I / O PERSONAL. En aquest cas ens posarem en contacte amb el Client per acordar una solució adequada, la qual podrà ser fins i tot la devolució dels seus diners.

EXCLUSIVESBALLESTE ven els seus principalment a través d’una xarxa de distribuïdors que creix constantment, a més, oferim també l’opció de comprar en línia directament al nostre lloc. És possible que els preus publicats al nostre lloc es troben per sobre del preu dels nostres distribuïdors o viceversa.
I.V.A.

Els preus que es mostren a la pàgina de EXCLUSIVESBALLESTE inclouen I.V.A., el desglossament es mostra en el carret de compres i en el rebut que s’envia per correu electrònic així com a la factura, en el cas de sol·licitar-se.
Mètodes de pagament

– Targeta de Crèdit

FACTURACIÓN

Si requereix una factura, cal que la sol·liciti per correu electrònic en confirmar el pagament. Aquesta s’enviarà al correu especificat en el compte de EXCLUSIVESBALLESTE del client. Si un client no sol·licita expressament la seva factura, aquesta no s’enviarà.

Les dades del client inclosos en la factura, seran els que el Client especifiqui en el seu compte de EXCLUSIVESBALLESTE, la data de facturació serà la data en què el Client va efectuar el pagament. Si el Client no proporciona el seu nombre de RFC, aquest no serà inclòs a la factura. És responsabilitat del Client el que TOTS les dades que hagi proporcionat al nostre lloc web durant el seu registre o durant el procés de compra siguin correctes. LI DEMANEM QUE REVISI LES SEVES DADES ABANS I CADA VEGADA QUE REALITZA UNA COMPRA AMB NOSALTRES, JA UN COP EFECTUADA LA FACTURA NO ES PODRAN FER CANVIS NI CANCELACIONS.

Enviament i Mètodes d’enviament

De moment, tenim habilitats els següents mètodes d’enviament:

– Client recull en botiga

-Enviament al client

Informació de Producte

Si té algun dubte sobre les característiques d’algun dels nostres productes, si us plau feu arribar al correu info@exclusivesballeste.com o truqueu-nos al (+34) 973.237.951, amb gust l’atendrem.

Temps de processament d’Ordres

EXCLUSIVESBALLESTE processa i envia les ordres de compra entre 24 i 48 hores, productes que no generem nosaltres mateixos i s’han d’enviar a tercers són necessaris 5 dies laborals sempre que el pagament hagi estat efectuat i que els articles estiguin en existència.
existències

De moment, EXCLUSIVESBALLESTE no ven articles que es troben fora d’existència, en cap cas EXCLUSIVESBALLESTE cobrarà al Client per un article que no pot lliurar-li. No obstant això, a causa de fallades, problemes, o inconsistències a la base de dades és possible que en alguna ocasió l’anterior succeeixi. En aquest cas, se li notificarà mitjançant correu electrònic al Client i se li oferirà un producte similar, una nota de crèdit o la devolució dels seus diners, segons el Client prefereixi.
L’estat de les seves comandes

EXCLUSIVESBALLESTE el mantindrà informat sobre l’estat de les seves comandes via correu electrònic. Tota la informació de rastreig del producte serà enviada al correu registrat per vostè. De la mateixa manera, vostè pot revisar aquesta informació registrant al nostre lloc.
seguretat

EXCLUSIVESBALLESTE PROCESSA PAGAMENTS EN LINEA, UTILITZEM UN SERVEI DE REDSYS I ÉS REDSYS QUI SOL·LICITA i protegeix LA INFORMACIÓ RELACIONADA AMB LA TARGETA DE CRÈDIT O DÈBIT AMB QUE EL NOSTRE CLIENT adquireixi NOSTRES PRODUCTES PER AQUEST MITJÀ.
privacitat

Sota cap circumstància EXCLUSIVESBALLESTE vendrà o revelés la seva informació a tercers amb excepció del que estipula la nostra Política de Privacitat. Tota la informació obtinguda de vostè en la nostra web serà usada solament per al processament de les seves ordres. EXCLUSIVESBALLESTE no li enviarà altres correus electrònics més que els que informen sobre l’estat de la seva ordre o devolució.
Canvis o Cancel d’una Ordre

Vostè podrà realitzar canvis o cancel·lar una ordre només en el cas que el cobrament d’aquesta no hagi estat efectuat.

descomptes

Els descomptes publicats per EXCLUSIVESBALLESTE, són exclusius de la nostra pàgina i no obliguen als nostres distribuïdors a oferir un descompte similar, llevat que s’especifiqui el contrari.
Llistat de productes

EXCLUSIVESBALLESTE s’esforça en la precisió de la informació dels productes que oferim, fotografies, referències, especificacions, preus, lligues i qualsevol altra informació relativa al producte mostrada en el nostre lloc web. No obstant això, és probable que en ocasions hi hagi errors humans que provoquin que aquesta informació no sigui enterament exacta, completa o actual. En el cas que algun preu estigui llistat de manera incorrecta Foto Index, en la seva única discreció, es reserva el dret de rebutjar o cancel·lar qualsevol ordre realitzada per aquest producte i immediatament, emendar, corregir o remoure la informació incorrecta.

Ressenyes dels productes

Totes les ressenyes realitzades a la pàgina de EXCLUSIVESBALLESTE estan subjectes a revisió. Si us plau consulteu la nostra guia per a realitzar comentaris. L’anterior té el propòsit que només els comentaris que proporcionin ajuda i coneixement útil sobre avantatges i desavantatges d’un producte, siguin publicats.

Inclou dins dels teus comentaris:

Experiències del funcionament del producte.
Opinions sobre el producte originades en la base de l’experiència de la seva utilització.

No incloguis dins dels teus comentaris:

Llenguatge obscè, ofensiu o poc apropiat.
Comentaris incomplets.
Comentaris no relatius al producte en específic.
Informació l’origen provingui de productes en mal estat.

EXCLUSIVESBALLESTE es reserva el dret d’acceptar o rebutjar les ressenyes realitzades a la nostra pàgina.

Acord de Compra

En comprar i / o acceptar l’enviament de qualsevol producte comercialitzat per EXCLUSIVESBALLESTE, vostè ( “el Client”) acorda subjectar-se als termes i condicions llistats en aquest document. Vostè i EXCLUSIVESBALLESTE acorden que els següents termes i condicions regeixen exclusivament les transaccions comercials entre EXCLUSIVESBALLESTE i el client. Qualsevol intent per part del client, d’alterar, suplir, modificar o emendar aquests termes i condicions serà considerat una alteració d’aquest acord i serà per tant ignorada aquesta alteració. Addicionalment, aquest document està subjecte a canvis per part de Foto Index, en qualsevol data, sense previ avís escrit. Per tant li demanem que ho llegiu amb atenció cada vegada que posa una ordre o accepta l’enviament de qualsevol producte de EXCLUSIVESBALLESTE.
Límit de responsabilitat

A QUALSEVOL CIRCUMSTÀNCIA LA RESPONSABILITAT MÀXIMA DE EXCLUSIVESBALLESTE ES LIMITA A PREU DE COMPRA DELS PRODUCTES VENUTS. EXCLUSIVESBALLESTE, EN CAP CAS, SERÀ RESPONSABLE EN UN RECLAM O ACCIÓ EN CONTRACTE, GREUGE, INDEMNITZACIÓ O CONTRIBUCIÓ O ALTRES RECLAMACIONS RELATIVES Als PRODUCTES QUE VEN QUE SOBREPASSI AQUEST LÍMIT DE RESPONSABILITAT. FOTO INDEX NO SERÀ RESPONSABLE PER RECLAMACIONS DE TERCERS PER DANYS CONTRA EL CLIENT, O PER MAL FUNCIONAMENT, RETARDS, INTERRUPCIÓ DEL SERVEI, PÈRDUA DE NEGOCIS O PRODUCCIÓ, PÈRDUES O DANYS, NI O NO QUE NATURAL Bonds TINGUI CONEIXEMENT DE LA POSSIBILITAT DE DANYS O RECLAMACIONS.

Termes i condicions generals
Ordres de Compra

Una ordre de compra no compromet a EXCLUSIVESBALLESTE fins que és acceptada; EXCLUSIVESBALLESTE ha de rebre el pagament d’una ordre per poder acceptar-la. El pagament dels productes ordenats es realitza de manera prèvia a la seva enviat. El Client pot fer el pagament per qualsevol dels mètodes acceptats per EXCLUSIVESBALLESTE. Vostè accepta realitzar els pagaments tal com es descriuen en l’ordre de compra o la factura i accepta pagar interessos del 3% mensual o el percentatge més alt permès per la llei, el que sigui més gran, per totes les sumes degudes que no hagin estat cobertes en la seva data de venciment.

Les despeses d’enviament

En el cost total de la compra de qualsevol producte no hi ha imports d’enviament si la recollida és a botiga física EXCLUSIVESBALLESTE

Llei i Jurisdicción Cualquier disputa provocada o relacionada amb aquests Termes i Condicions o amb la transacció comercial realitzada entre EXCLUSIVESBALLESTE i el client, serà subjecta a les lleis vigents de l’estat d’Espanya, renunciant al fur que per raó del seu domicili, pogués correspondre’ls. EXCLUSIVESBALLESTE i el Client consenten sotmetre exclusivament als jutjats de l’estat de Madrid per resoldre qualsevol disputa entre ells. Tot el que no es troba expressament previst serà sotmès a les lleis aplicables per a l’estat de Madrid. Finalment, el Client accepta no realitzar cap acció legal, contra EXCLUSIVESBALLESTE, que estigui a més d’un any de la data de la factura de la compra a la qual faci referència l’acció.

Les parts en forma espontània i en ple exercici dels seus drets, s’obliguen a complir en els seus termes, per no tenir clàusula alguna en contra del dret moral, usos o bons costums i assenyalen als tribunals del fur comú com autoritat competent, per solucionar qualsevol conflicte derivat de la seva interpretació, compliment o execució. Totes les notificacions, comunicacions, que recíprocament duguin a terme les parts, han de ser per escrit i lliurades en forma indubtable mitjançant correu electrònic amb justificant de recepció enviat per l’altra part, pel mateix mitjà o per missatgeria postal amb justificant de recepció.
divisibilitat

Si qualsevol dels punts continguts en aquest acord és o es torna invàlid, il·legal o inaplicable en la seva totalitat o en alguna de les seves parts, aquesta invalidesa, il·legalitat o inaplicabilitat no afecta els punts i parts restants d’aquest acord, i el punt invàlid, il·legal o inaplicable ha de ser modificat per mantenir un resultat similar que sigui vàlid i aplicable sota la llei de l’estat de Madrid.
renúncia

El fet d’arreu falli en fer vàlid algun dels punts d’aquest acord no afecta de cap manera el dret d’aquesta part a requerir l’aplicació d’aquest punt en un temps posterior. Qualsevol renúncia de qualsevol de les parts als acords que s’esmenten no s’ha de prendre per l’altra part com una renúncia contínua llevat que aquesta renúncia es faci per escrit.
acord complet

Aquest document, juntament amb la factura expedida per EXCLUSIVESBALLESTE pel que fa als productes comprats pel Client, conformen l’acord complet i exclusiu entre EXCLUSIVESBALLESTE i el Client, i ells substitueixen qualsevol altre acord previ o contemporani, oral o escrit, enteniment, representació, condicions, garanties, i qualsevol altre tipus de comunicació entre EXCLUSIVESBALLESTE i el Client relacionada amb els productes en qüestió.